دلخوشی

چی بگم از دست تو ای روزگار
ای که در ناپایداری، پایدار
دیگه دستت رو بزار تو دست من
به تو چی میرسه از شکست من

ازم آرامُ بگیر، راحت دنیامُ بگیر
از لبم جامُ بگیر و دلخوشیهامُ بگیر

اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر، اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر

اگه گنجی سر رام، جلوی رامُ بگیر
اگه دنیا، همه کامه، همه دنیامُ بگیر
اگه دنیا، همه کامه، همه دنیام بگیر و دلخوشیهام بگیر

اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر، اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر

ای فلک بر سر من یه دنیا منت بگذار برای عاشق شدنم بازم یه فرصت بگذار
تو دیار بی کسی درنمیاد باز نفسم من گذشتم از خودم برای اون دلواپسم

ازم آرام بگیر، راحت دنیام بگیر
از لبم جام بگیر و دلخوشیهام بگیر

اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر، اما احساسی که من بهش دارم ازم نگیر

«جهانبخش پازوکی»
نظرات:متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی