خیلی دور..

وقتی که بچه بودم، خیلی کوچیک بودم، نَه نِه بزرگم برام این شعرو میخوند:

قور..قور..قورباغهَ

آتولده کوچه باغهَ

کوچه باغه اُوت، توده

ایکه خوروز، الشتهِ

بیره قانا بولاشدهِ

یاغ گترین یاغلیگ

دسمال گترین باقلیگ

دسمال دووَ بویوندا

دووَ کاشان یولندا

...

خدا رحمتش کنه


نظرات:متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی